Vad innebär begreppet byggnadsminne?

Utgångspunkten för byggnadsminnen finns i Kulturmiljölagen (1988:950). Där finns bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och skydd av äldre kulturföremål. Endast byggnader som är av "synnerligen högt kulturhistoriskt värde" eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde kan av berörd Länsstyrelse förklaras som byggnadsminne. Vem som helst kan hos Länsstyrelsen väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. Myndigheten har därvid att göra en bedömning av objektets kulturhistoriska värde. En byggnadsminnesförklaring innebär även att objektet skall sättas in i ett nationellt perspektiv varför ärendet även remitteras till Riksantikvarieämbetet för en riksövergripande bedömning. I samband med en byggnadsminnesförklaring görs en mycket noggrann dokumentation av objektet ifråga.

En byggnadsminnesförklaring ger objektet ett lagligt skydd. Den bygger givetvis även på ägarens positiva och konstruktiva vilja att vårda objektet med adekvata och antikvariska metoder. För detta kan visst ekonomiskt projektstöd utgå via statsbidrag för att delvis täcka de "antikvariska merkostnader" som kan uppkomma på grund av de särskilda metoder som måste användas.

I vissa fall kan ett byggandsminne vara av stort kulturhistoriskt värde även ur ett globalt perspektiv. I sådana fall kan objektet av UNESCO utses till ett så kallat Världsarv. I Sverige finns ett antal sådana Världsarv. Bland byggnader som blivit världsarvsförklarade kan som exempel nämnas Radiostationen Grimeton i Halland, Luleå Gammelstad (Norrbottens Län) och Engelsbergs Bruk (Västmanlands Län). Härutöver finns ett antal andra svenska världsarv där naturen eller annat skyddats, exempel härpå är Höga Kusten (Västernorrlands Län) och Vitlycke (Tanum, Västra Götalands Län).

Arbetet med att utreda och besluta om byggandsminnen pågår kontinuerligt. Inriktningen är att kunna spegla tidernas olika byggnadsteknik, arkitektur, infrastruktur och sociala skiktningar och kunna visa på betydelsefulla steg i landets historia tillsammans med utveckling från äldsta tid till nutid. I Sverige finns idag cirka 2200 byggnadsminnen.

Användbar kontaktväg

Riksantikvarieämbetet

Här kan man kostnadsfritt registrera sig för att få tillgång till information rörande landets samtliga byggnadsminnen. Gå in på hemsidan www.raa.se och högerklicka på "bebyggelseregistret". När denna sida kommer upp klicka på "Jag vill bli användare" så kommer ett e-formulär för registrering upp.

Där inte annat anges är hemsidans bilder publicerade med godkännande från Länsstyrelsen i Halland.
Foto: Arne Persson, Varbergs Museum

Föreningen Byggnadsminnen i Halland, Box 2023, 429 11  SÄRÖ. 0709-17 16 20

akraberg.gif

Åkrabergs ladugård.

 

brokstorpsgarden.gif

Broktorpsgården, Halmstad.

 

emmas.gif

Emmas stuga, Långanskogen,
Sibbarp.

sunvarakvarn.gif Sunvära kvarn, Värö.

 

sunvarakvarn.gif Särö kyrka.

 

Anslagstavlan

NY LANDSHÖVDING

Regeringen har utsett Brittis Benzler till ny landshövding i Hallands län. Förordnandet gäller fr o m 2020-06-01 t o m 2023-11-30.

ÅRSMÖTE 2020

Årsmötesdagen, som planerats att äga rum i Falkenberg den 14 maj, är inställd pga pandemin.  Avvakta ny kallelse.

Lägg markören på anslagstavlan så stannar den. Vill Du publicera ett meddelande här? Mejla det, så lägger sekreteraren upp det.