Stadshuset, Falkenberg

Falkenbergs Stadshus med Rådhuset, Rådhustorget och det s k Rörbeckska huset har 2006 förklarats som byggnadsminne, eftersom de tillsammans uppfyller kravet enligt Kulturminneslagen som ”synnerligen märkligt genom sitt kulturhistoriska värde”.

Genom medel från stiftelsen Oscar Rörbecks donationsfond kunde staden efter en planeringsprocess från 1943 till 1960 inviga den nya förvaltningsbyggnaden, ritad av Lennart Tham, som vann arkitekttävlingen. Nu har byggnaden fått ytterligare en bekräftelse på den höga kvaliteten. Omdömena har annars genom åren skiftat från ”ett fyrkantigt arkitektoniskt misstag” till ”demokrati, funktion och arkitektur i skön kombination”.

Stadshuset tillhör en kategori av offentliga byggnader, som är typisk för 1900-talet med höga idé- och gestaltningsmässiga ambitioner. Det har högt arkitektoniskt värde som exempel på svensk modernism med medveten formgivning av allt från torgets stenläggning och byggnadens fasad till dörrhandtag, lampor och askkoppar. Hög kvalitet utmärker både hantverk och materialval. Den konstnärliga utsmyckningen är av hög kvalitet och är en integrerad del av byggnaden.  Idémässigt präglas byggnadskomplexet av tidsandan med visionen om det goda demokratiska samhället och den engagerade, bildade medborgaren. Därför är det naturligt att det ursprungligen innehöll lokaler för stadsbibliotek, utställningar, bildningsverksamhet och restaurang.

Liksom flera övriga stadshus från 1900-talet, inte minst Stockholms stadshus, är det byggt med ambitionen att bli stadens förnämsta hus med ett symbolvärde för ett demokratiskt samhällsskick.